Naslovnica | Linkovi | Kontakt

Vodici za eksternu maturu

Izaao je iz tampe kolski list Mejdan br. 20 Partner kole

Vijeće roditelja

 

 

Vijeće roditelja čini po jedan roditelj iz svakog odjeljenja od I do IX razreda osnovne škole, a koji se bira na roditeljskom sastanku svakog odjeljenja.

Na početku svake školske godine Vijeće roditelja se inovira/i dopunjuje novim članovima, na taj način da roditeljima učenika koji su završili VIII, odnosno XIX razred osnovne, prestaje članstvo u Vijeću roditelja, a u Vijeće roditelja se biraju roditelji učenika koji su upisani na početku školske godine. 

Vijeće roditelja ima predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu predsjednika/predsjednice, koji se biraju većinom glasova, a prvu sjednicu saziva direktor/direktorica škole.

Mandat predsjednika/predsjednice i zamjenika/zamjenice predsjednika/predsjednice traje jednu školsku godinu. 

Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Vijeće roditelja ima svoj Poslovnik o radu kojim se uređuje formiranje, način rada i ovlaštenja Vijeća roditelja, izbor predsjednika/predsjednice i zamjenika/zamjenice predsjednika/predsjednice, priprema sjednica, održavanje discipline na sjednici, sadržaj zapisnika sa sjednice, kao i druga pitanja u skladu sa Zakonom i Pravilima škole. 

Na sjednicama Vijeća roditelja prisustvuju direktor i još jedan predstavnik škole (pedagog, ili druga stručna osoba), kao saradnik-koordinator Vijeća roditelja koji/a pomaže produbljivanju partnerskih odnosa u lancu dijete-roditelj-škola i boljem protoku i kontinuitetu informacija o svemu vezanom za rad škole, radi lakšeg pronalaska rješenja za eventualne probleme.

Sjednicama Vijeća roditelja mogu prisustovati predstavnici stručnih aktiva prema potrebi.


Pitanja kojim će se baviti Vijeće roditelja 

Vijeće roditelja bavit će se pitanjima koja su im stavljena u nadležnost Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Pravilima škole, a to su:
-promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
-prezentiranje stavova roditelja, učenika Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
-podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,
-obavještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima Vijeća kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu Školskog odbora ili druge zainteresirane strane,
-učestvovanje u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi,
-razvijanje komunikacije između učenika, nastavnika, roditelja i zajednice,
-poboljšanje uvjeta rada škole i iznalaženje sredstava za bolje opremanje kabineta,
-aktivnije učešće roditelja u organizaciji određenih manifestacija (dječijih zabava, takmičenja i sličnih aktivnosti) koje će doprinijeti poboljšanju kvaliteta odgojno-obrazovnog rada sa djecom,
-drugim aktivnostima koje su od općeg interesa za školu.

Korisni linkovi:
-Vijeća roditelja - osnovne škole KS 
-Poslovnik o radu Vijeća roditelja

 

 

 

Članovi Vijeća roditelja u školskoj 2019/2020. god.

 

 


Ia

Samra Bulbul

IIa

Almira Bašić

IIb

Mufid Burek

IIIa

Zlata Hodžić

IIIb

Samra Arapović

IVa

Samir Sahačić

IVb

Amela Muzur

Va

Muhidin Karakaš

Vb

Lejla Aljević

VIa

Elvir Hadžiosmanović

VIb

Meliha Podrug

VIIa

Nermina Nalić

VIIb

Džemila Šaban

VIIIa

Jasmina Arnautović

VIIIb

Almedina Glođo

IXa

Binasa Hasanović

IXb

Belma Čatani

.

 

 

 

Nazad Na vrh