Naslovnica | Linkovi | Kontakt

Vodici za eksternu maturu

Izaao je iz tampe kolski list Mejdan br. 20 Partner kole

Vijeće učenika

  Untitled Document

Učenici/učenice formiraju udruženje učenika/učenica pojedinačnih razreda, kao i Vijeće učenika/učenica kao udruženja svih učenika/učenica škole.

Vijeće učenika bira se za tekuću školsku godinu, a sačinjava ga po jedan učenik/učenica iz svakog pojedinačnog razreda. 

Vijeće učenika/učenica bira predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu predsjednika/predsjednice većinom glasova, a prvu sjednicu saziva direktor škole. 

Funkcija Vijeća učenika/učenica je:
-promovisanje interesa škole na području Općine gdje se škola nalazi,
-prezentiranje stavova učenika/učenica školskom odboru,
-podsticanje angažiranosti učenika/učenica u radu škole,
-informisanje Školskog odbora o svojim stavovima, kada ocjeni da je to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom. 

Zadaci Vijeća učenika/učenica su:
-promoviranje, zaštita prava i obaveza, kao i potreba i interesa učenika/učenica,
-podsticanje aktivnog učešća učenika/učenica u radu škole,
-izgradnja partnerskog odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
-predstavljanje stavova Vijeća učenika Školskom odboru,
-promovisanje interesa škole,
-organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivnog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno - umjetničkog karaktera,
-saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih

 

Članovi Vijeća učenika u školskoj 2015/2016. god.

 

RAZRED

VIJEĆE UČENIKA

Ia

 

Ib

 

IIa

 

IIb

 

IIIa

Taha Žgalj

IIIb

Merjem Ćatić

IVa

Fatima Hadžić

IVb

Mela Demirović

Va

Ajna Čar

Vb

Esma Arnautović

VIa

Adna-Merjem Smajović

VIb

Aida Biber

VIIa

Dalal Sokolović

VIIb

Abdulaziz Arnautović

VIIIa

Zehra Mustagrudić

VIIIb

Lamija Softić

IXa

Iman Nalić

IXb

Ahmed Kalata

 

Nazad Na vrh