Naslovnica | Linkovi | Kontakt

 Vodici za 

eksternu maturuVijeće učenika

 

Učenici/učenice formiraju udruženje učenika/učenica pojedinačnih razreda, kao i Vijeće učenika/učenica kao udruženja svih učenika/učenica škole.

Vijeće učenika bira se za tekuću školsku godinu, a sačinjava ga po jedan učenik/učenica iz svakog pojedinačnog razreda. 

Vijeće učenika/učenica bira predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu predsjednika/predsjednice većinom glasova, a prvu sjednicu saziva direktor škole. 

Funkcija Vijeća učenika/učenica je:
-promovisanje interesa škole na području Općine gdje se škola nalazi,
-prezentiranje stavova učenika/učenica školskom odboru,
-podsticanje angažiranosti učenika/učenica u radu škole,
-informisanje Školskog odbora o svojim stavovima, kada ocjeni da je to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom. 

Zadaci Vijeća učenika/učenica su:
-promoviranje, zaštita prava i obaveza, kao i potreba i interesa učenika/učenica,
-podsticanje aktivnog učešća učenika/učenica u radu škole,
-izgradnja partnerskog odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
-predstavljanje stavova Vijeća učenika Školskom odboru,
-promovisanje interesa škole,
-organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivnog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno - umjetničkog karaktera,
-saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih

 

Članovi Vijeća učenika u školskoj 2019/2020. godini

 

RAZRED

PREDSTAVNIK U

VIJEĆU UČENIKA

Ia

 

Ib

 

IIa

 

IIb

 

IIIa

 

IIIb

 

IVa

 Dalal Kapurović

IVb

 Aiša Bašić

Va

 Ilma Tunović

Vb

 Sadžida Arnautović

VIa

 Taha Žgalj

VIb

 

VIIa

 Ahmed Haljeta

VIIb

 Mela Demirović

VIIIa

 Azra Bijelonja

VIIIb

 Asja Kreševljaković

IXa

 Rijad Pozder

IXb

 Sara Bolić

 

 

Nazad Na vrh