Naslovnica | Linkovi | Kontakt

Vodici za eksternu maturu

Izaao je iz tampe kolski list Mejdan br. 20 Partner kole

Vijeće učenika

  Untitled Document

Učenici/učenice formiraju udruženje učenika/učenica pojedinačnih razreda, kao i Vijeće učenika/učenica kao udruženja svih učenika/učenica škole.

Vijeće učenika bira se za tekuću školsku godinu, a sačinjava ga po jedan učenik/učenica iz svakog pojedinačnog razreda. 

Vijeće učenika/učenica bira predsjednika/predsjednicu i zamjenika/zamjenicu predsjednika/predsjednice većinom glasova, a prvu sjednicu saziva direktor škole. 

Funkcija Vijeća učenika/učenica je:
-promovisanje interesa škole na području Općine gdje se škola nalazi,
-prezentiranje stavova učenika/učenica školskom odboru,
-podsticanje angažiranosti učenika/učenica u radu škole,
-informisanje Školskog odbora o svojim stavovima, kada ocjeni da je to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom. 

Zadaci Vijeća učenika/učenica su:
-promoviranje, zaštita prava i obaveza, kao i potreba i interesa učenika/učenica,
-podsticanje aktivnog učešća učenika/učenica u radu škole,
-izgradnja partnerskog odnosa sa nastavnim osobljem, upravom škole i Vijećem roditelja,
-predstavljanje stavova Vijeća učenika Školskom odboru,
-promovisanje interesa škole,
-organizovanje aktivnosti edukativnog, preventivnog, volonterskog, humanitarnog, zabavnog i kulturno - umjetničkog karaktera,
-saradnja sa institucijama koje se bave pitanjima mladih

 

Članovi Vijeća učenika u školskoj 2017/2018. god.

 

RAZRED

PREDSTAVNIK U

VIJEĆU UČENIKA

Ia

///

Ib

///

IIa

///

IIb

///

IIIa

Emir Perla

IIIb

Sadžida Arnautović

IVa

Taha Žgalj

IVb

Merjem Ćatić

Va

Masuma Bisić

Vb

Ilhana Šaban

VIa

Mesuda Arnautović

VIb

Hamza Haljeta

VIIa

Din Čaušević

VIIb

Sara Bolić

VIIIa

Tarik Bićo

VIIIb

Adna Hodžić

IXa

Emin Hasanović

IXb

Bakir Pozder

 

 

Nazad Na vrh