Naslovnica | Linkovi | Kontakt

 Vodici za 

eksternu maturuŠkolski informator

 

Naziv škole: JU OŠ “Hamdija Kreševljaković“
Osnovana: 1937. godine
Status: redovna osnovna škola
Broj učenika:____
Dob učenika: 6 - 14 godina

Adresa: Carina 2
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon/fax: + 387 33 27 27 20
Web: www.oshk.edu.ba
E-mail: hamdijakresevljakovic@yahoo.com

Školska zgrada je smještena u starom dijelu grada (Vratnik).
Učenicima/učenicama je na raspolaganju 17 kabineta, biblioteka, sala za sport, kuhinja i školsko dvorište.
Škola ima svoj grb.
Učenici/učenice škole uređuju školski list “Mejdan“.Odgojno-obrazovni ciljevi

Prepoznavanje i razvijanje sposobnosti i sklonosti učenika/učenica u svim oblicima nastave.

Podsticanje učenika/učenica na akciju i kreativnost za aktivno usvajanje znanja i upućivanje za korištenje različitih izvora znanja.

Osposobljavanje učenika/učenica za samostalan i timski rad uz upotrebu savremenih učila i korištenje stranih jezika. 

Motivisanje učenika za odnos prema radu i razvoj radnih navika.

Bogaćenje opće kulture učenika/učenica.

Razvoj moralnih uvjerenja i upoznavanje sa moralnim normama i njihovom primjenom u školi kao javnoj ustanovi.

Odgajanje učenika/učenica u duhu tolerancije i humanosti.

Razvijanje pozitivnih stavova prema estetskim vrijednostima i interesovanja za očuvanje estetskih vrijednosti.

Upoznavanje, uvažavanje i poštovanje kulturnog i prirodnog naslijeđa.

Jačanje identiteta, integriteta i kritičkog mišljenja kod učenika/učenica.

 

Vrijeme i način rada

Nastava se odvija u u jednoj smjeni tokom petodnevne radne sedmice.

Nastava se odvija u kabinetima.

Nastavni čas traje 45 minuta.

 

Prva smjena

1. čas – 8,00-8,45

2. čas – 8,50-9,35 

3. čas – 9,40-10,25

veliki odmor 25 minuta

4. čas – 10,50-11,35

5. čas – 11,40-12,25 

6. čas – 12,30-13,15

 

Redovna nastava

Sadržaj, ciljevi i zadaci redovne nastave određeni su Nastavnim planom i programom koje je propisalo Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za osmogodišnje i devetogodišnje školovanje.

U toku realizacije sadržaja redovne nastave nastavnici imaju obavezu da kod učenika/učenica, u procesu nastave, razvijaju intelektualne, emocionalne, karakterne, voljne, fizičke i druge sposobnosti.

Redovna nastava se izvodi prema utvrđenom rasporedu časova, koji odobrava i usvaja Nastavničko vijeće škole na početku svake školske godine.

Raspored časova se u toku školske godine može promijeniti vodeći računa o potrebama učenika/učenica.

   

Vannastavne aktivnosti

Vannastavne aktivnosti učenika/učenica obuhvataju različite aktivnosti učenika/učenica u školi i organizaciji škole izvan programa redovne nastave.

Zadaci i programski sadržaji vannastavnih aktivnosti utvrđuju se Godišnjim programom rada škole, a ostvaruju se putem sekcija i klubova.

O terminima izvođenja vannastavnih aktivnosti učenici/učenice se dogovaraju sa voditeljem sekcije ili kluba, pri čemu se vodi računa o opterećenosti učenika u toku jednog nastavnog dana ili sedmice.

U našoj školi postoje sljedeće sekcije i klubovi: Dramsko-recitatorska sekcija, Recitatorska sekcija, Ritmička  sekcija, Novinarska sekcija, Likovna sekcija, Ekološka sekcija, Sekcija prve pomoći, Muzička sekcija, Sekcija liga istraživača zavičajnog jezika i običaja, Sportska sekcija, Modelarska sekcija, Maketarska sekcija, Literarna sekcija, Klub mladih vezilja, Sekcija mladi historičari, Sekcija svejsnost o postojanju mina, Literarno-novinarska sekcija, Saobraćajna sekcija ...

Škola ustupa prostor saradnicima, kao što su sportska društva, centri za strane jezike, klubovi i sl., a aktivnosti pohađaju učenici/učenice škole uz novčanu nadoknadu.

 

Profesionalna orijentacija

Profesionalna orijentacija se organizuje za učenike/učenice osmih razreda.

Cilj profesionalne orijentacije je praćenje i ispitivanje osobina ličnosti učenika/učenica u cilju njihovog boljeg profesionalnog orijentisanja i usmjeravanja, s obzirom na njihove skolonosti i interesovanja.

U okviru profesionalne orijentacije učenici/učenice se detaljno upoznaju sa raznim vrstama zanimanja, savjetuju se sa stručnjacima iz raznih oblasti, te se pri izboru zanimanja sarađuje sa roditeljima učenika/učenica. 

Profesionalno informisanje, profesionalno usmjeravanje i savjetovanje se bazira na ispitivanju psihofizičkih osobina ličnosti učenika/učenica.

Na kraju nastavne godine učenicima/učenicama osmih razreda se izdaje List profesionalne orijentacije.   

 

Boravak u školi

Školska zgrada se otvara u 7.00 sati.

Učenici/učenice mogu u školi boraviti do kraja zadnjeg časa.

Učenici/učenice su obavezni ući u školsku zgradu 10 minuta prije početka prvog časa.

Na glavna ulazna vrata ulaze učenici prvog i drugog razreda, a učenici ostalih razreda ulaze na vrata iz dvorišta škole.

Ulazna vrata iz dvorišta za učenike/učenice se zatvaraju u 8.00 sati.

Pri ulasku u školu, učenici/učenice trebaju stati u redove po odjeljenjima, a potom u pratnji nastavnika, koji ima prvi čas u tom odjeljenju, ulaze u školu.

U zgradu prvo ulaze učenici/učenici nižih, a potom učenici/učenice viših razreda.

Po hodnicima i stubištima se kreće desnom stranom

Učenici/učenice ulaze u svoje učionice zajedno sa nastavnikom, sjedaju na svoja mjesta i pripremaju se za početak časa.

U holu škole dežuraju učenici/učenice starijih razreda i o svojoj dežuri vode Knjigu dežurstva koja poslije ostaje u školi.

Ulazak i izlazak nastavnika i drugih odraslih lica u učionicu, učenici/učenice pozdravljaju ustajanjem, bez pozdrava riječima.

Ako učenik/učenica zakasni na prvi čas 5 minuta, neće se zadržavati u hodnicima, dvorištu, sanitarnim prostorijama i drugim dijelovima školske zgrade, već će odmah ući u učionicu, poslije javljanja predmetnom nastavniku i pružanja obavještenja o razlogu kašnjenja.

Ukoliko se desi da učenik/učenica zakasni na prvi čas više od 5 minuta, ne može ući u školu, nego je dužan/a sačekati kraj prvog časa u dvorištu škole.

Učenici/učenice su obavezni čuvati školski inventar, a nastale štete odmah prijaviti razredniku, dežurnom nastavniku, sekretaru ili domaru škole.

Nastavnici/nastavnice su dužni da nakon završetka posljednjeg časa isprate odjeljenje iz školske zgrade.

Boravak u školskoj zgradi poslije nastave je učenicima/učenicama dozvoljen samo u slučajevima časova sekcije, kluba ili na poziv nastavnika/nastavnice.

Za vrijeme boravka ispred škole učenici/učenice ne smiju: istrčavati na ulicu, gaziti travnjake, bacati otpatke, igrati lopte za vrijeme trajanja nastave.

  

Odšteta 

Učenici/učenice su dužni nadoknaditi štetu učinjenu u toku školske godine.

Utvrđenu štetu, načinjenu od strane pojedinaca, isti je dužan sam snositi

Visinu štete određuje Komisija za štete, čiji je rad regulisan Zakonom.

  

Izostanci

U skladu sa Zakonom, roditelji/staratelji su dužni da svaki izostanak učenika/učenice sa nastave, opravdaju kod razrednika/razrednice u roku od 3 (tri) dana (usmeno ili pismeno).

Duža odsustva, kao i učestali izostanci učenika/učenica, pravdaju se ljekarskim uvjerenjem.

Izostanak sa nastave iz drugih okolnosti odobrava:

Ako učenik/učenica iz opravdanih razloga nije redovno pohađao/la nastavu, te je izostao/la u određenom razredu ⅓ od ukupnog fonda časova predviđenih Nastavnim planom i programom, može polagati predmetni ili razredni ispit u toku školske godine, kako bi u redovnom roku završio/la odgovarajući razred.

 Za neopravdane izostanke izriču se kazne:

 

Prava učenika

Svako dijete od 6 do 15 godina starosti ima pravo i obavezu da redovno pohađa osnovnu školu u trajanju od osam, odnosno devet godina, a uvjete za to osigurava Ministarstvo.

Konvencijom o dječijim pravima Organizacije ujedinjenih nacija učenicima/učenicama su zagarantovana njihova prava.

U našoj školi učenici/učenice imaju i sljedeća prava:

 Sva navedena prava učenika/učenica proizilaze iz prethodno ispunjenih obaveza prema školi i nastavnicima.

 

Odjevanje i izgled

Učenici/učenice su obavezni na nastavu dolaziti uredno i pristojno odjeveni.

Odjeća za sportske aktivnosti se sastoji od bijele majice i donjeg dijela trenirke za učenice, šorca za učenike, te bijelih sokni i tena. 

Učenici/učenice ne mogu na časove tjelesnog i zdravstvenog odgoja dolaziti u istoj obući u kojoj su bili za vrijeme drugih časova.

Nije dozvoljeno upadljivo šminkanje i bojenje kose neprirodnim bojama, niti je dozvoljeno nošenje kratke, uske i providne odjeće.

 

 Standard učenika

Za ugodniji boravak u školi, svakom učeniku/učenici je omogućeno:

 

 Lične stvari

 Nošenje skupih predmeta u školu nije dozvoljeno.

 Učenici/učenice odgovaraju za svoje lične stvari (garderoba, novac, mobitel, ključevi itd).

 Od učenika/učenica se zahtijeva poštovanje ličnosti i ličnih stvari drugih učenika/učenica.

 Strogo je zabranjeno nošenje svih oštrih predmeta, vatrenog i hladnog oružja.

  

Obavezno je:

 

Nije dozvoljeno:

  

Oštro će se sankcionisati:

 

 Gore navedeno spada u lakše i teže povrede dužnosti i za njih su Pravilima škole predviđene odgovarajuće kazne.

 

 Nagrađivanje učenika

 Priznanje za napredovanje dodjeljuju:

-    predmetni nastavnici, na kraju školske godine jednom učeniku/učenici na nivou IV, V, VI i VII razreda. 

Priznanje za poseban doprinos u afirmaciji škole dodjeljuje:

-    Nastavničko vijeće, na prijedlog direktora/direktorice, učenicima/učenicama, koji su tokom školovanja osvajali nagrade i priznanja na smotrama i takmičenjima znanja ili ostvarili zapažene rezultate u vannastavnim aktivnostima.

 Priznanje za redovno pohađanje nastave dodjeljuju:

-    predmetni nastavnici/razrednici na kraju školske godine jednom učeniku/učenici na nivou od I do VIII razreda. 

Ponos generacije

-    dodjeljuje Nastavničko vijeće, u skladu sa Zakonom. 

Učenik generacije

-    dodjeljuje Nastavničko vijeće, u skladu sa Zakonom.

 Prvoplasirane učenike na takmičenjima može nagraditi i škola.

 


Prava i obaveze roditelja

 U našoj školi roditelji/staratelji imaju sljedeća prava i obaveze:

U slučaju primjedbi i nejasnoća, vezanih za rad škole, roditelji su dužni poštovati proceduru.

Najprije se obratiti razredniku/razrednici, zatim pedagogu, potom direktoru i Školskom odboru, a tek nakon toga tražiti svoja prava izvan škole.

 

 

Urednik: Amina Deljković

Lektor: Selma Hadžimusić

DTP obrada & design: Saudin Sivro

 

Nazad Na vrh