Naslovnica | Linkovi | Kontakt

Naša škola

  • Naša škola je sagrađena davne 1937. godine i nosila je naziv VII narodna osnovna škola. 1959. godine dobila je ime po narodnom heroju iz II svjetskog rata, Džavidu Haveriću.

 Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Školski odbor

 

 

SASTAV ŠKOLSKOG ODBORA
Predstavnik Ministarstva, predsjednik Senka Bisić
Predstavnik Općine, član Adela Plakalo
Predstavnik Škole, član Saudin Sivro
Predstavnik roditelja, član Salih Meštrovac

 

(1) Organ upravljanja u osnovnoj školi je školski odbor.

(2) Školski odbor osigurava djelotvorno i efikasno korištenje svih resursa škole.

(3) Nadležnosti školskog odbora u donošenju akata škole su:

a) donošenje pravila škole;
b) donošenje godišnjeg programa rada škole za tekuću školsku godinu i izvještaja realizaciji godišnjeg programa rada za prethodnu školsku godinu;
c) donošenje finansijskog plana i usvajanje godišnjeg obračuna;
d) donošenje općeg akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, i drugih općih akata u skladu sa relevantnim propisima;
e) donošenje svog programa rada i izvještaja o svom radu koji podnosi osnivaču putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo).


(4) Školski odbor je nadležan za rješavanje u prvom stepenu o:

a) imenovanju i razrješenju direktora kao i zaključivanju ugovora o radu i prestanku rada direktora osnovne škole;
b) donošenju odluke o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika, stručnih saradnika i drugih zaposlenika;
c) donošenju odluke o imenovanju pomoćnika direktora škole, odnosno voditelja dijela nastavnog procesa na prijedlog direktora škole,
d) imenovanju komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika škole i drugih komisija za poslove iz svoje nadležnosti;
e) korištenju sredstava preko iznosa određenog relevantnim propisima;
f) donošenju odluke o prestanku prava nastavnika i stručnih saradnika na daljnji odgojno-obrazovni rad, u skladu s članom 82. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (u daljem tekstu: Zakon);
g) žalbama i prigovorima zaposlenika na rješenje o ocjeni rada i drugim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa:
h) žalbi učenika, odnosno roditelja ili staratelja učenika na odluku o izricanju odgojno-disciplinske mjere iz člana 65. Zakona;
i) prigovoru roditelja učenika na rad nastavnika i stručnih saradnika;
j) žalbama i prigovorima koji se odnose na rad direktora osnovne škole.


(5) Školski odbor je nadležan za odlučivanje u drugom stepenu po žalbama i prigovorima na odluke direktora škole na koje je dopuštena žalba ili prigovor, posebno po žalbama i prigovorima koji se odnose na rad nastavnika, stručnih i drugih saradnika, kao i žalbama koje se odnose na raspisani javni konkurs. Školski odbor, osim nadležnosti propisanih st. (3), (4) i (5) ovog člana, obavlja i slijedeće:

a) usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad direktora;
b) razmatra prijedloge odluka, preporuke i prijedloge koje se upute školskom odboru i preduzima odgovarajuće mjere;
c) razmatra ostvarivanje nastavnog plana i programa;
d) prati uspjeh učenika i poduzima mjere za unapređivanje uvjeta rada u školi i poboljšanja odgojno-obrazovnog rada;
e) razmatra i usvaja Izvještaj o uspjehu i postignutim rezultatima obrazovno-odgojnog rada na kraju prvog polugodišta i na kraju školske godine;
f) rješava sva pitanja odnosa s osnivačem;
g) vrši i druge poslove u skladu sa relevantnim propisima i pravilima osnovne škole.

____________________

Izvor: Pravilnik o izboru i imenovanju školskih i nadzornih odbora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

 

Nazad Na vrh